วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1) เป็นสถาบันพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่ครูสอนสังคมศึกษา เพื่อให้มีศักยภาพในด้านเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนเทคนิคการสอน
2) เป็นสถาบันส่งเสริมให้มีการวิจัยเกี่ยวกับสังคมศึกษาเพื่อกระตุ้นผู้สอน ผู้เรียน และ ผู้เกี่ยวข้องได้รู้เท่า ก้าวทันและสร้างองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามยุคสมัย
3) เป็นสถาบันพัฒนาสื่อสารสนเทศสังคมศึกษา เพื่อบริการครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
4) เป็นสถาบันข้อมูลและเครือข่ายเพื่อให้มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับสังคมศึกษาที่หลากหลาย และเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ