การจัดการความรู้ : การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง

การจัดการความรู้
การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง

          ดร.อ่องจิตร เมธยะประภาส ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้ : การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ครูหรือผู้รับผิดชอบโครงการการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองและได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้แก่นักเรียน จำนวน 100 โรงเรียน  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหาร นักวิชาการศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ รวม 120 คน
          สำหรับความเป็นมาของโครงการฯ นั้น สืบเนื่องมาจากเมื่อปี พ.ศ. 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้าจัดอบรมนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อความเป็นพลเมือง ซึ่งเรียกว่า  “โครงการสร้างสำนึกพลเมือง” (Project Citizen) ให้แก่ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนสังคมศึกษาในโรงเรียนศูนย์สังคมศึกษา และโรงเรียนแกนนำประชาธิปไตย  
          ในการนี้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เห็นว่าโรงเรียนดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้การจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง  ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รูปแบบ แนวทาง วิธีการจัดกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมให้แก่ครูมากขึ้น อันจะเป็นแบบอย่างให้ครูนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละโรงเรียนต่อไป