การอบรมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา

การอบรมปฏิบัติการ
พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา

          ดร.อรทัย มูลคำ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการอบรมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ 
          สถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ตระหนักในความสำคัญของศึกษานิเทศก์ ดังปรากฏในมียุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในครั้งนี้จึงได้จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ให้แก่ศึกษานิเทศก์จากเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๒๒๕ คน เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ได้มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษาที่มีคุณภาพ  เนื่องจากศึกษานิเทศก์เป็นผู้ที่มีบทบาทความสำคัญในการนำสาระที่กำหนดไว้ในหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งประสานงาน ชี้แนะ และส่งเสริม สนับสนุนการสอนการเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  กิจกรรมหลักในการประชุมดังกล่าวประกอบด้วย
          ๑. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย ดร.อรทัย  มูลคำ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
          ๒. "รู้เท่ารู้ทันสังคม กับ การเรียนการสอนสังคมศึกษา" โดย ผศ.อรรถพล  อนันตวรสกุล จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          ๓. "จากเยาวชน(เคย)ก้าวพลาดสู่พลเมืองที่พึ่งตนเองได้"  โดย อ.ทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก 
          ๔. "มโนทัศน์สำคัญในหลักสูตรฯ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม" โดย อ.ระวิวรรณ  ภาคพรต
          ๕. "แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา" โดย ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
          ๖. "การเรียนการสอนสังคมศึกษา: กรณีสาระเศรษฐศาสตร์" โดย ดร.โอม  หุวะนันท์
          ๗. "การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงกับโลกและชีวิต" โดย คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนรุ่งอรุณ
          ๘. "การศึกษาชั้นเรียน : นวัตกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ ๒๑" โดย ดร.ชาริณี ตรีวรัญญู  จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย