พันธกิจ

พันธกิจ

1) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2) เร่งรัดพัฒนาครูให้เป็นให้เป็นผู้มีความรู้อย่างกว้างขวาง และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) จัดหาปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
4) สร้างความเข้มแข็งแก่สถานศึกษาให้สามารถพัฒนา และบริหารหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับท้องถิ่นและชาติ
5) สร้างความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
6) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้
7) ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายในเขตพื้นที่การศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการเรียน รู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพ