เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

 

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

๑. การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ (ผศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี)

๑.๑ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๑.๒ เอกสาร: การจัดกิจกรรมโดยใช้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้

๑.๓ วัด : องค์ความรู้สำคัญสำหรับครูสังคมศึกษา

๑.๔ การจัดกิจกรรมโดยใช้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้

๒. หลักฐานและเอกสารชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ (ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร)

๒.๑ สมัยสุโขทัย

ประวัติศาสตร์และหลักฐานประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย

พงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์

จารึกพ่อขุนรามคำแหง

จารึกวัดศรีชุม

จารึกลักษณะลักพา/โจร

ลำดับเหตุการณ์สมัยสุโขทัย

จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด (ด้าน ๑)

จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด (ด้าน ๒)

จารึกวัดศรีพิจิตร

เอกสารสุโขทัย (เพิ่มเติม)

๒.๒ สมัยอยุธยา

ประวัติศาสตร์และหลักฐานประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา

สภาพปัจเจกบุคคลในสังคมไทยสมัยโบราณ

ตำนานพระเจ้าอู่ทองในประวัติศาสตร์สังเขปพระเจ้ากรุงสยามของฟานฟรีต

ตารางเปรียบเทียบลำดับและปีรัชกาลสมัยกษัตริย์อโยธยาในเอกสารไทยและหมิงสือลู่

กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ

พระราชกำหนดฉบับที่ ๑๑(กฎหมายโจรสามเส้น ๑๕ วา)

การปกครองหัวเมืองของไทย สมัยอยุธยาตอนปลาย

โครงสร้างระบบบริหารราชการของไทย

การใช้จารีตนครบาลสอบสวนโจรผู้ร้าย

พระราชสาส์นของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมถึงอุปราชแห่งเมืองกัว

บันทึกราชทูตของออกพระวิสูตรสุนทร

๒.๓ สมัยรัตนโกสินทร์

ประวัติศาสตร์และหลักฐานประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์

กว่าจะถึง รัตนโกสินทร์

กบฏการเมืองและการปฏิวัติ รัฐประหารในประเทศไทย

เมืองไทยในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชบัญญัติออกในรัชกาลที่ ๑

๓. หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ (อ.รวิวรรณ ภาคพรต)

คู่มือครู เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

จากมาตรฐานการเรียนรู้สู่สาระการเรียนรู้