การพัฒนารูปแบบการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่( 18-11-54)