เป้าหมาย

เป้าหมาย

1) ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม 8 ประการ มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) นักเรียนมีภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ห่างไกลยาเสพติดตระหนักและเห็นความสำคัญของความเป็นมาของชาติไทยและเอกลักษณ์ความเป็นไทย  
3) ผู้เรียนดำรงชีวิตแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีไทยในสังคมโลก
4) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมดีขึ้น
5) ครูสังคมศึกษามีความรู้และสามารถเพิ่มพูนองค์ความรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
6) สถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชาติ
7) มีระบบการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติวิชา
8) มีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง