หลักสูตรค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การสร้างความเป็นไทยและความเป็นพลเมือง ฯ new ( 6 ม.ค. 55)