แจ้งการโอนเงินงบประมาณโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความเป็นไทย และความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย new (13 มี.ค. 55)