ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพบุคลากร

     1) จัดทำฐานข้อมูล ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
     2) พัฒนาครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีองค์ความรู้และสามารถจัดการ การเรียนรู้ได้อย่างมืออาชีพ
     3) พัฒนาครูที่มีศักยภาพสูงในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้สามารถเป็นเครือข่ายได้
     4) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการ และบริหารหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     5) พัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีสมรรถนะเป็นผู้นำทางวิชาการแก่สถานศึกษาและครู
     6) ยกระดับพัฒนาครูโดยสร้างความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     7) สร้างเสริมขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์  กำกับ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

     1) พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของชาติและความต้องการของท้องถิ่น
     2) การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสู่สากล
     3) วิจัย/พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการและตามธรรมชาติของแต่ละศาสตร์
     4) ส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เผยแพร่อย่างทั่วถึง
     5) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านความเป็นไทย และจิตสาธารณะทั้งในและนอกสถานศึกษา
     6) ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและเป็นรูปธรรม
     7) สร้างความเข้าใจวิธีการวัดและเครื่องมือการวัดและประเมินผลให้กับครู
     8) สร้างเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพและเผยแพร่แก่สถานศึกษา
     9) สร้างคลังข้อสอบให้บริการแก่สถานศึกษา
   10) กำกับติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     1) จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     2) พัฒนาความเข้มแข็งแก่บุคลากรในศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
     3) จัดทำฐานข้อมูลครู แหล่งการเรียนรู้   ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นคลังหลักสูตร สื่อและข้อสอบระดับชาติและเผยแพร่
     4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่และต่างประเทศ
     5) กระตุ้นให้สังคมเป็นแบบอย่างที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้เรียน
     6) กำกับติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง