การจัดสรรโอนเงินงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (Meaw)