การจัดสรรโอนเงินงบประมาณจัดทำเอกสารและเครื่องมือการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาฯ และวิเคราะห์ข้อมูลเบื่้องต้น จำนวน ๖๐ เขต (Rose)