การประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียน การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 การประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียน การจัดการเรียนการสอน  กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ  วัฒนธรรม วันที่ ๑๖ - ๑๙ พ.ย. ๕๕ ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์(พระราม๖) กรุงเทพฯ 

          การประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนฯ โดยมีครูสอนสังคมศึกษาที่ได้รับการเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ทั้ง ๕ กลุ่มสาระ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และได้รับการกลั่นกรองจากคณะทำงาน โดยครูเจ้าของผลงานเติมเต็มงานเขียนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นด้วยวิธีการถอดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้ได้รูปแบบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นตัวแบบหรือแนวทางที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลายเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ให้แก่ครูได้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาต่อไป  

ทำเนียบถอดบทเรียน

สาระภูมิศาสตร์        สาระศาสนา        สาระหน้าที่พลเมืองฯ         สาระประวัติศาสตร์        สาระเศรษฐศาสตร์

 

ไฟล์รูป

ไฟล์แนบขนาด
DSCF3782 (Large).JPG158.8 KB
DSCF3797 (Large).JPG176.6 KB
DSCF3811 (Large).JPG174.71 KB
DSCF3812 (Large).JPG188.38 KB
DSCF3819 (Large).JPG142.62 KB
DSCF3838 (Large).JPG183.01 KB
DSCF3910 (Large).JPG177.14 KB
DSCF3942 (Large).JPG175.98 KB
DSCF3971 (Large).JPG189.1 KB
DSCF4027 (Large).JPG202.58 KB
DSCF4074 (Large).JPG183.72 KB
DSCF4077 (Large).JPG185.01 KB
DSCF4083 (Large).JPG212.87 KB
DSCF4086 (Large).JPG210.19 KB
DSCF4091 (Large).JPG199.96 KB
DSCF4094 (Large).JPG207.16 KB
DSCF4095 (Large).JPG213.07 KB
DSCF4099 (Large).JPG208.97 KB
DSCF4103 (Large).JPG207.52 KB