การอบรมปฏิบัติการหลักสูตรยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน (ศธ ๐๔๐๑๐/ว๓๖ ลว. ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖) ...(R0se)...

News การอบรมปฏิบัติการหลักสูตรยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน โดยกำหนดเป็น ๒ รุ่น คือ

 รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ –๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ –๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร   

 จดหมาย Download