การอบรมปฏิบัติการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การเสริมสร้างความเป้็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทย (ศธ ๐๔๐๑๐/ว๑๓ ลว. ๗ มกราคม ๒๕๕๖) ..(Rose)...

การอบรมปฏิบัติการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย

 

  ระหว่างวันที่ 1720 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก   : การศึกษาเพื่อความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย

      จดหมาย    Download