แจ้งการจัดสรรโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูและคณะทำงาน ที่เข้าอบรม หลักสูตร "พัฒนาธุรกิจอาเซียน" และ "ยุทธศาสตร์อาเซียน" ...Rose..

การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครู และคณะทำงานที่เข้ารับการอบรม จาก ๒ หลักสูตร

๑. หลักสูตรยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน สำหรับ ผู้อบรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และคณะทำงาน โดยกำหนดเป็น ๒ รุ่น คือ

     รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

๒. หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจอาเซียน ผู้อบรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และคณะทำงาน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัล  ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

Download