การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๖ การขับเคลื่อนขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี ๒๕๕๖...Rose..

การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๖ การขับเคลื่อนขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี ๒๕๕๖

ให้เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสุนการขับเคลื่อนขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าถึงสถานศึกษา การประเมินสถานศึกษาพอเพียง และการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนยืการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  รายละเอียดตามบัญชีที่แนบ

Download