การจัดสรรโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาธุรกิจอาเซ๊ยน" (เพิ่มเติม)...Rose...