การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนประวัติศาสตร์ประชาชนแบบมีส่วนร่วม ประวัติศาสตร์สร้างพลเมือง พลเมืองเขียนประวัติศาสตร์ ระหว่างที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก