การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิดโครงการสิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนสุวรรณาราม วิทยาคม สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ (Historical Thinking) ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าเนื่องในวโรกาส    วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ห่วงใยการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับใส่เกล้าฯ นำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดเป็นวิชาประวัติศาสตร์ สัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง เพื่อแสดงถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระราชหฤทัยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความจงรักภักดีด้วยการกำหนดให้เดือนสิงหาคม เป็นเดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดกิจกรรม สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ (Historical Thinking) ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ. โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้จัดทำเอกสาร แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบนักประวัติศาสตร์ (Historical Thinking) ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม ที่มีเนื้อหาปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจและรักชาติไทย ตามจุดเน้นการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ๕ หัวข้อ ได้แก่ ๑) ความเป็นมาของชาติไทย ๒) สัญลักษณ์ของชาติไทย ๓) สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ๔) บรรพบุรุษไทย ๕) วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย อีกทั้งการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยนี้ ถือเป็นการพลิกโฉมการจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์ ที่เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้จากเอกสาร ตำรา หรือการท่องและจดจำตามคำบอกเล่าของครู เป็นการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ผู้เรียนจะได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบนักประวัติศาสตร์ (Historical Thinking) เช่น การสืบค้น สำรวจและรวบรวบข้อมูลหลักฐาน การอ่านข้อมูลหลักฐานอย่างพินิจพิเคราะห์ การตีความและวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานตามขั้นตอนและวิธีการเชิงประวัติศาสตร์ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลหลักฐาน การอธิบายเหตุและปัจจัย เชื่อมโยงสถานการณ์ เพื่อเข้าใจพัฒนาการและความเสื่อมถอยจากบริบทในอดีต นำมาเป็นบทเรียนต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๗๘ โรง ใน ๗๗ จังหวัด ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์รูปแบบใหม่นี้ โดยจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กว่า ๙,๐๐๐ คน ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ดั่งตัวอย่างโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ได้ดำเนินการในวันนี้ (๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙) ทั้งนี้ จะมีการขยายผลการจัดกิจกรรม การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ (Historical Thinking) ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐