หนังสือเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากร เรื่อง "สิทธิมนุษยชนศึกษา สิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย