การสร้างความรับรู้และความเข้าใจในเรื่องกฎหมายให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ในการดำเนินการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในเรื่องกฎหมายให้กับประชาชน โดยกำหนดเป้าหมายในระยะแรก ได้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในรูปแบบเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กโดยเชื่อมโยงกับหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องหลักคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง การเคารพซึ่งกันและกัน การจัดการความขัดแย้ง ความตระหนักและการเรียนรู้การป้องกันตัวเองจากภัยที่จะเกิดขึ้น รู้จักแยกแยะจากภัยคุกคามต่างๆ โดยใช้สถานการณ์ปัญหาจริงที่เกิดขึ้น ในบ้าน โรงเรียน และสังคมมาเรียนรู้