สพฐ.เตรียมผลักดันการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวสู่ภาคการศึกษา

สพฐ. ประชุมหารรือร่วมกับ คณะทำงานสานพลังประชารัฐ (D3) หอการค้าแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมผลักดันการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวสู่ภาคการศึกษา เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยใช้กระบวนการที่เรียกว่า Model Project Approach ซึ่งเป็นรูปแบบที่จะให้เด็กลงพื้นที่ชุมชน เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การจัดทำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเองที่มีการเชื่อมโยงระหว่างเเหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และที่พัก ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำให้เขาได้ซึมซับความเป็นท้องถิ่นของตนเอง มีความรัก ความภูมิใจในท้องถิ่น ผลงานที่ผลิตออกมาในแง่การท่องเที่ยวจะทำให้เขาภูมิใจและปฏิบัติตนเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้