การส่งเสริมการเรียนรู้กฏหมายพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

♦♦♦ กฏหมายรัฐธรรมนูญ

♦♦♦ สิทธิตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ

♦♦♦ กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล

♦♦♦ กฏหมายคุ้มครองเด็ก

♦♦♦ กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค

♦♦♦ กฏหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

♦♦♦ ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา

♦♦♦ ตัวอย่างการกระทำความผิดทางอาญ

♦♦♦ ตัวอย่างการกระทำความทางเพ่ง

♦♦♦ การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์