ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันสังคมศึกษา

งานวิจัย
เรื่อง ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันสังคมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ 
     ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ           

มีวัตถุประสงค์ 
     1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
     2) เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553-2555 โดยมีกระบวนการดำเนินงานวิจัย 3 ขั้นตอน

          ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยศึกษาสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 127คน ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 127 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 379 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 338 คน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 379คน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 338 คน และศึกษาแนวทางการดำเนินงานของสถาบันสังคมศึกษา จากสถาบันต้นแบบทั้งในและต่างประเทศ
          ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหาร ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสำคัญต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม น้อยกว่ากลุ่มสาระหลักอื่นๆ ครูบางส่วนขาดความรู้เรื่องหลักสูตร ครูขาดทักษะในการจัดการเรียนรู้ และเห็นควรจัดให้มีหน่วยงานหลักในการพัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นองค์กรกลางในการประสานความร่วมมือ และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

          ขั้นที่ 2 ยกร่างยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553-2555  ดำเนินการโดย ผู้วิจัยจัดทำร่างยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2553-2555  และนำร่างยุทธศาสตร์ผ่านกระบวนการประชุมปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ 2 ครั้ง และศึกษาความคิดเห็นจาก กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 127 คน ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 127คน ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 379 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 338คนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 379คน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 338 คน 
          ผลการวิจัย ได้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553-2555

          ขั้นที่ 3 สรุปผลและการนำเสนอผลการวิจัย โดยนำยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553-2555 เสนอต่อที่ประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม