รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนแกนนำประชาธิปไตย

รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนแกนนำประชาธิปไตย

ภาค / เขต / ชื่อสถานศึกษา
( โรงเรียนแกนนำประชาธิปไตย)
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก ภาคใต้
1. เชียงใหม่ 1
ยุพราชวิทยาลัย
43. อุดรธานี 1
ประจักษ์ศิลปาคาร
106. จันทบุรี 1
อนุบาลบ้านหนองคล้า
156. ชุมพร 1
บ้านดอนไทรงาม

2. เชียงใหม่ 2
บ้านหนองไคร้

44. อุดรธานี 2
เสอเพลอพิทยาคม

107. จันทบุรี 2
ขลุงรัชดาภิเษก

157. ชุมพร 2
บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา

3. เชียงใหม่ 3
บ้านใหม่หนองบัว
45. อุดรธานี 3
บ้านดุงวิทยา
108. ตราด
ชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์บำรุง)
158. ระนอง
สตรีระนอง

4. เชียงใหม่ 4
บ้านสันป่าสัก

46. อุดรธานี 4
บ้านเม็ก

109. ฉะเชิงเทรา 1
สุเหร่าสมอเซ

159. กระบี่
เมืองกระบี่

5. เชียงใหม่ 5
บ้านบ่อหลวง
47. เลย 1
บ้านนาดินดำ
110. ฉะเชิงเทรา 2
วัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์)
160. นครศรีธรรมราช 1
วัดพระมหาธาตุ

6. เชียงใหม่ 6
บ้านแม่แฮเหนือ

48. เลย 2
ภูหลวงวิทยา

111. ชลบุรี 1
ชุมชนบ้านคลองพลู
161. นครศรีธรรมราช 2
โรงเรียนนาบอน
7. ลำพูน 1
ตำบลริมปิง
49. เลย 3
บ้านห้วยมุ่น

112. ชลบุรี 2
พนัสพิทยาคาร

162. นครศรีธรรมราช 3
เชียรใหญ่

 8. ลำพูน 2
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง

50. หนองบัวลำภู 1
บ้านนามะเฟือง

113. ชลบุรี 3
บ้านหุบบอน

163. นครศรีธรรมราช 4
บ้านในกุ้ง
9. แม่ฮ่องสอน 1
บ้านวนาหลวง
51. หนองบัวลำภู 2
บ้านโนนม่วง
114. ปราจีนบุรี 1
ประจันตราษฎร์บำรุง
164. สุราษฎร์ธานี 1
สุราษฎร์ธานี 2
10. แม่ฮ่องสอน 2
บ้านห้วยสิงห์
52. หนองคาย 1
ฝางพิทยาคม
115. ปราจีนบุรี 2
บ้านเขาไม้แก้ว
165. สุราษฎร์ธานี 2
ไชยาวิทยา
11. ลำปาง 1
บุญวาทย์วิทยาลัย
53. หนองคาย 2
โซ่พิสัยพิทยาคม
116. ระยอง 1
วัดห้วยโป่ง
166. สุราษฎร์ธานี 3
นาสาร
12. ลำปาง 2
สบปราบพิทยาคม
54. หนองคาย 3
ป่งไฮราษฎร์สามัคคี
117. ระยอง 2
แกลง “วิทยสถาวร”
167. พังงา
ตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
13. ลำปาง 3
วังเหนือวิทยา
55. สกลนคร 1
กุสุมาลย์วิทยาคม
118. นครนายก
วัดบ้านพริก
168. ภูเก็ต
กะทู้วิทยา
14. น่าน 1
นาหมื่นพิทยาคม
56. สกลนคร 2
บ้านสงเปลือย
119. ลพบุรี 1
พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50
169. พัทลุง 1
ควนขนุน
15. น่าน 2
ท่าวังผาพิทยาคม
57. สกลนคร 3
ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
120. ลพบุรี 2
ชัยบาดาลวิทยา
170. พัทลุง 2
บ้านทอนตรน
16. เชียงราย 1
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
58. ขอนแก่น 1
บ้านโสกม่วงดอนดู่
121. สระบุรี 1
เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
171. ตรัง 1
สภาราชินี 2
17. เชียงราย 2
ป่าแดงวิทยา
59. ขอนแก่น 2
ชนบทศึกษา
122. สระบุรี 2
อนุบาลวังม่วง
172. ตรัง 2
สิเกาประชาผดุงวิทย์
18. เชียงราย 3
บ้านห้วยไคร้

60. ขอนแก่น 3
พล

123. พระนครศรีอยุธยา 1
นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”
173. สงขลา 1
สงขลาวิทยาคม
19. เชียงราย 4
แม่ต๋ำวิทยา

61. ขอนแก่น 4
น้ำพองศึกษา

124. พระนครศรีอยุธยา 2
เสนา “เสนาประสิทธิ์”
174. สงขลา 2
หาดใหญ่วิทยาลัย
20. พะเยา 1
พะเยาพิทยาคม

62. ขอนแก่น 5
บ้านโคกกลางโนนคูนโนศิลา

125. นนทบุรี 1
วัดใหม่ผดุงเขต
175. สงขลา 3
เทพา
21. พะเยา 2
ปงพัฒนาวิทยาคม
63. กาฬสินธุ์ 1
ชุมชนนาจารย์วิทยา
126. นนทบุรี 2
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
176. สตูล
บ้านทุ่งมะปรัง

22. พิษณุโลก 1
จ่านกร้อง

64. กาฬสินธุ์ 2
ยางตลาดวิทยาคาร

127. สมุทรสาคร
วัดคลองครุ

177. นราธิวาส 1
อนุบาลนราธิวาส

23. พิษณุโลก 2
บางกระทุ่มพิทยาคม
65. กาฬสินธุ์ 3
กุฉินารายณ์
128. ปทุมธานี 1
วัดบางพูน
178. นราธิวาส 2
สุไหงโกลก

24. พิษณุโลก 3
บ้านท่าสะแก

66. มหาสารคาม 1
สารคามพิทยาคม

129. ปทุมธานี 2
ทองพูลอุทิศ

179. นราธิวาส 3
บ้านกาลิซา
25. อุตรดิตถ์ 1
อนุบาลอุตรดิตถ์
67. มหาสารคาม 2
นาเชือกพิยาสรรค์
130. สมุทรปราการ 1
อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
180. ปัตตานี 1
เดชะปัตตนยานุกูล

26. อุตรดิตถ์ 2
อนุบาลท่าปลา

68. มหาสารคาม 3
บ้านหนองซอน

131. สมุทรปราการ 2
วัดบางพลีใหญ่ใน

181. ปัตตานี 2
บ้านโคกโพธิ์
27. นครสวรรค์ 1
อนุบาลโกรกพระ

69. ร้อยเอ็ด 1
บ้านขอนแก่น

132. กรุงเทพมหานคร 1
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์

182. ปัตตานี 3
สายบุรี “แจ้งประภาคาร”

28. นครสวรรค์ 2
ลาดยาววิทยาคม

70. ร้อยเอ็ด 2
เมืองสรวงวิทยา

133. กรุงเทพมหานคร 2
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

183. ยะลา 1
สตรียะลา
29. นครสวรรค์ 3
บ้านคลองกำลัง

71. ร้อยเอ็ด 3
เสลภูมิ

134. กรุงเทพมหานคร 3
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

184. ยะลา 2
บ้านตะบิงติงงี

30. พิจิตร 1
กำแพงดินพิทยาคม

72. ชัยภูมิ 1
ชัยภูมิภักดีชุมพล
135. ชัยนาท
ชัยนาทพิทยาคม
185. ยะลา 3
บ้านจุโป
31. พิจิตร 2
ตะพานหิน

73. ชัยภูมิ 2
บ้านหนองกุงใหม่

136. สุพรรณบุรี 1
บ้านท่าเสด็จ
 
32. กำแพงเพชร 1
บ้านสุวรรณภูมิ
74. ชัยภูมิ 3
บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)

137. สุพรรณบุรี 2
วัดทองประดิษฐ์

 
33. กำแพงเพชร 2
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
75. อุบลราชธานี 1
เขื่องในพิทยาคาร
138. สุพรรณบุรี 3
สามชุกรัตนโภคาราม
 

34. ตาก 1
อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า

76. อุบลราชธานี 2
เกษมสีมาวิทยาคาร

139. อ่างทอง
วัดงิ้วราย

 

35. ตาก 2
บ้านป่าคาใหม่

77. อุบลราชธานี 3
ตาลสุมพัฒนา

140. อุทัยธานี 1
อุทัยวิทยาคม
 
36. สุโขทัย 1
บ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)
78. อุบลราชธานี 4
วารินชำราบ
141. อุทัยธานี 2
หนองฉางวิทยา

 

37. สุโขทัย 2
บ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์)

79. อุบลราชธานี 5
บ้านบัวงาม

142. สิงห์บุรี
วัดโบสถ์

 

38. แพร่ 1
นารีรัตน์

80. อำนาจเจริญ
เค็งใหญ่หนองงูเหลือม
143. กาญจนบุรี 1
กาญจนานุเคราะห์

 

39. แพร่ 2
วิไลเกียรติอุปถัมภ์

81. นครพนม 1
ปิยะมหาราชาลัย

144. กาญจนบุรี 2
วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา”

 
40. เพชรบูรณ์ 1
สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
82. นครพนม 2
บ้านภูกระแต
145. กาญจนบุรี 3
สมเด็จพระปิยะมหาราชมณียเขต

 

41. เพชรบูรณ์ 2
บ้านโจะโหวะ

83. มุกดาหาร
มุกดาลัย

146. กาญจนบุรี 4
ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)

 

42. เพชรบูรณ์ 3
อนุบาลบึงสามพัน

84. ยโสธร 1
ยโสธรพิทยาคม
147. ราชบุรี 1
อนุบาลปากท่อ
 
 

85. ยโสธร 2
กุดชุมวิทยาคม

148. ราชบุรี 2
บางแพปฐมวิทยา

 
  86. นครราชสีมา 1
อ่างห้วยยาง
149. นครปฐม 1
กำแพงแสนวิทยา
 
 

87. นครราชสีมา 2
โชคชัยสามัคคี

150. นครปฐม 2
เพิ่มวิทยา

 
  88. นครราชสีมา 3
จรเข้หินสังฆกิจวิทยา
151. สมุทรสงคราม
ถาวรานุกูล
 
 

89. นครราชสีมา 4
บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)

152. เพชรบุรี 1
วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)

 
  90. นครราชสีมา 5
ด่านขุนทด

153. เพชรบุรี 2
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

 
 

91. นครราชสีมา 6
เกล็ดลิ้นวิทยา

154. ประจวบคีรีขันธ์ 1
ประจวบวิทยาลัย
 
  92. นครราชสีมา 7
พิมายวิทยา

155. ประจวบคีรีขันธ์ 2
กุยบุรีวิทยา

 
 

93. บุรีรัมย์ 1
ชุมชนบ้านหัววัว

   
  94. บุรีรัยม์ 2
ประโคนชัยพิทยาคม
   
  95. บุรีรัยม์ 3
ชุมชนบ้านดอนอะราง
   
 

96. บุรีรัยม์ 4
พุทไธสง

   
  97. สุรินทร์ 1
สินรินทร์วิทยา
   
 

98. สุรินทร์ 2
รัตนบุรี

   
  99. สุรินทร์ 3
โคกตะเคียนวิทยา
   
 

100. ศรีษะเกษ 1
บ้านหัววัวหนองนารี

   
  101 . ศรีษะเกษ 2
บ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)
   
  102. ศรีษะเกษ 3
บ้านขี้นาค
   
  103. ศรีษะเกษ 4
กันทรลักษณ์วิทยา
   
  104. สระแก้ว 1
ท่าเกษมพิทยา
   
 

105. สระแก้ว 2
อพป. คลองน้ำใส