รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

รายชื่อสถานศึกษาที่เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ภาค / เขต / ชื่อสถานศึกษา
( ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์)
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก ภาคใต้
1. เชียงใหม่ 1
กาวิละวิทยาลัย
43. อุดรธานี 1
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
106. จันทบุรี 1
วัดหนองคัน
156. ชุมพร 1
ปากน้ำชุมพรวิทยา

2. เชียงใหม่ 2
พร้าววิทยาคม

44. อุดรธานี 2
ศรีธาตุพิทยาคม

107. จันทบุรี 2
คลองพลูวิทยา

157. ชุมพร 2
สวนศรีวิทยา

3. เชียงใหม่ 3
บ้านเวียงฝาง
45. อุดรธานี 3
บ้านเชียงวิทยา
108. ตราด
อนุบาลตราด
158. ระนอง
ละอุ่นวิทยาคาร

4. เชียงใหม่ 4
สันป่าตองวิทยาคม

46. อุดรธานี 4
อนุบาลบ้านผือ

109. ฉะเชิงเทรา 1
วัดพุทธโสธร

159. กระบี่
อ่าวลึกประชาสรรค์

5. เชียงใหม่ 5
ดอยเต่าวิทยาคม
47. เลย 1
เลยอนุกูลวิทยา
110. ฉะเชิงเทรา 2
พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
160. นครศรีธรรมราช 1
เตรียมอุดมศีกษาภาคใต้

6. เชียงใหม่ 6
จอมทอง

48. เลย 2
ชุมชมบ้านทรายขาว

111. ชลบุรี 1
อนุบาลวัดกลางดอน เมืองชลบุรี
161. นครศรีธรรมราช 2
ทุ่งสงวิทยา
7. ลำพูน 1
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
49. เลย 3
ศรีสองรักษ์วิทยา

112. ชลบุรี 2
พนัสพิทยาคาร

162. นครศรีธรรมราช 3
หัวไทรบำรุงราษฎร์

8. ลำพูน 2
เวียงเจดีย์วิทยา

50. หนองบัวลำภู 1
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร

113. ชลบุรี 3
ชุมชนบ้านหนองปรือ

163. นครศรีธรรมราช 4
สิชลคุณาธารวิทยา
9. แม่ฮ่องสอน 1
ห้องสอนศึกษา
51. หนองบัวลำภู 2
ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
114. ปราจีนบุรี 1
ศรีมโหสถ
164. สุราษฎร์ธานี 1
บ้านบางใหญ่
10. แม่ฮ่องสอน 2
บ้านห้วยทราย
52. หนองคาย 1
ท่าบ่อ
115. ปราจีนบุรี 2
บรรหารวิทยา
165. สุราษฎร์ธานี 2
วัดเขาศรีวิชัย
11. ลำปาง 1
ประชาราชวิทยา
53. หนองคาย 2
อนุบาลโซ่พิสัย
116. ระยอง 1
วัดตะพงนอก
166. สุราษฎร์ธานี 3
ท่าชีวิทยาคม
12. ลำปาง 2
เถินวิทยา
54. หนองคาย 3
บึงโขงหลงวิทยาคม
117. ระยอง 2
วัดเพลงช้างเผือก
167. พังงา
ดีบุกพังงาวิทยายน
13. ลำปาง 3
แจ้ห่มวิทยา
55. สกลนคร 1
ธาตุนารายณ์วิทยา
118. นครนายก
วัดหนองทองทราย
168. ภูเก็ต
ถลางพระนางสร้าง
14. น่าน 1
สตรีศรีน่าน
56. สกลนคร 2
มัธยมวาริชภูมิ
119. ลพบุรี 1
ดงตาลวิทยา
169. พัทลุง 1
วัดสุนทราวาส
15. น่าน 2
ปัว
57. สกลนคร 3
ชุมชนขัวสูงสวรรค์
120. ลพบุรี 2
วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
170. พัทลุง 2
ประชาบำรุง
16. เชียงราย 1
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
58. ขอนแก่น 1
นครขอนแก่น
121. สระบุรี 1
สุธีวิทยา
171. ตรัง 1
ย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์
17. เชียงราย 2
ปูแกง (อินทราษฎร์อุปถัมภ์)
59. ขอนแก่น 2
ชุมชนบ้านหัวขัว
122. สระบุรี 2
สองคอนวิทยาคม
172. ตรัง 2
กันตังพิทยากร
18. เชียงราย 3
ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

60. ขอนแก่น 3
หนองสองห้องวิทยา

123. พระนครศรีอยุธยา 1
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
173. สงขลา 1
สทิงพระวิทยา
19. เชียงราย 4
เทิงวิทยาคม

61. ขอนแก่น 4
ดงมันพิทยาคม

124. พระนครศรีอยุธยา 2
บางบาล
174. สงขลา 2
พะตงประธานคีรีวัฒน์
20. พะเยา 1
แม่ใจวิทยาคม

62. ขอนแก่น 5
ชุมชนบ้านวังเพิ่ม

125. นนทบุรี 1
สตรีนนทบุรี
175. สงขลา 3
นาทวีวิทยาคม
21. พะเยา 2
เชียงคำวิทยาคม
63. กาฬสินธุ์ 1
กมลาไสย
126. นนทบุรี 2
บางบัวทอง
176. สตูล
สตูลวิทยา

22. พิษณุโลก 1
วัดมหาวนาราม

64. กาฬสินธุ์ 2
ยางอู้มวิทยาคาร

127. สมุทรสาคร
วัดนางสาว (ขยายโอกาส)

177. นราธิวาส 1
นราสิกขาลัย

23. พิษณุโลก 2
ห้วยพลู
65. กาฬสินธุ์ 3
ชุมชนโพนพิทยาคม
128. ปทุมธานี 1
ปทุมธานี “นันทมุนีบารุง”
178. นราธิวาส 2
วัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)

24. พิษณุโลก 3
นครไทย

66. มหาสารคาม 1
หลักเมืองมหาสารคาม

129. ปทุมธานี 2
หนองเสือวิทยาคม

179. นราธิวาส 3
ตันหยงมัส
25. อุตรดิตถ์ 1
อุตรดิตถ์ดรุณี
67. มหาสารคาม 2
นาดูนประชาสรรพ์
130. สมุทรปราการ 1
วัดทรงธรรม
180. ปัตตานี 1
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

26. อุตรดิตถ์ 2
น้ำปาดชนูปถัมภ์

68. มหาสารคาม 3
โกสุมวิทยาสรรค์

131. สมุทรปราการ 2
วัดบางโฉลงใน

181. ปัตตานี 2
ประตูโพธิ์วิทยา
27. นครสวรรค์ 1
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม

69. ร้อยเอ็ด 1
ชุมชนบ้านสีแก้ว

132. กรุงเทพมหานคร 1
โยธินบูรณะ

182. ปัตตานี 3
วังกะพ้อวิทยาคม

28. นครสวรรค์ 2
บรรพตพิสัยพิทยาคม

70. ร้อยเอ็ด 2
เมืองอาจสามารถ

133. กรุงเทพมหานคร 2
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

183. ยะลา 1
วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยาสุสรณ์)
29. นครสวรรค์ 3
วัดจันเสน

71. ร้อยเอ็ด 3
เสลภูมิพิทยาคม

134. กรุงเทพมหานคร 3
วัดอินทาราม

184. ยะลา 2
บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.

30. พิจิตร 1
สระหลวงพิทยาคม

72. ชัยภูมิ 1
สตรีชัยภูมิ
135. ชัยนาท
คุรุประชาสรรค์
185. ยะลา 3
ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
31. พิจิตร 2
วัดป่าแดง

73. ชัยภูมิ 2
บ้านโคกกุง

136. สุพรรณบุรี 1
อนุบาลวัดป่าเลไลยก์
32. กำแพงเพชร 1
กำแพงเพชรพิทยาคม
74. ชัยภูมิ 3
บ้านงิ้ว

137. สุพรรณบุรี 2
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

33. กำแพงเพชร 2
ขาณุวิทยา
75. อุบลราชธานี 1
อุบลวิทยาคม
138. สุพรรณบุรี 3
อนุบาลด่านช้าง

34. ตาก 1
ตากสินราชานุสรณ์

76. อุบลราชธานี 2
บ้านหนองผือ

139. อ่างทอง
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

35. ตาก 2
ชุมชนแม่จะเราบ้านทุ่ง

77. อุบลราชธานี 3
บ้านสะทือใต้

140. อุทัยธานี 1
ทัพทันอนุสรณ์
36. สุโขทัย 1
บ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์”
78. อุบลราชธานี 4
บ้านหนองคู
141. อุทัยธานี 2
บ้านหูช้าง

 

37. สุโขทัย 2
สวรรค์อนันต์วิทยา

79. อุบลราชธานี 5
บุณฑริกวิทยาคาร

142. สิงห์บุรี
บางระจันวิทยา

38. แพร่ 1
วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

80. อำนาจเจริญ
ชุมชนเปือยหัวดง
143. กาญจนบุรี 1
อนุบาลกาญจนบุรี

 

39. แพร่ 2
ลองวิทยา

81. นครพนม 1
บ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางฯ)

144. กาญจนบุรี 2
วัดพระแท่นดงรัง

40. เพชรบูรณ์ 1
เมืองเพชรบูรณ์
82. นครพนม 2
อุเทนวิทยาคาร
145. กาญจนบุรี 3
อนุบาลไทรโยค

 

41. เพชรบูรณ์ 2
หล่มเก่าพิทยาคม

83. มุกดาหาร
บ้านงิ้ว

146. กาญจนบุรี 4
อนุบาลวัดเลาขวัญ

42. เพชรบูรณ์ 3
บ้านลำตะคร้อ

84. ยโสธร 1
มหาชนะชัยวิทยาคม
147. ราชบุรี 1
วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

85. ยโสธร 2
ป่าติ้ววิทยา

148. ราชบุรี 2
รัตนราษฎร์บารุง

86. นครราชสีมา 1
สุขานารี
149. นครปฐม 1
สิรินธรราชวิทยาลัย

87. นครราชสีมา 2
บ้านด่านเกวียน

150. นครปฐม 2
วัดศรีมหาโพธิ์

88. นครราชสีมา 3
สมเด็จพระธีรญาณมุนี
151. สมุทรสงคราม
อัมพวันวิทยาลัย

89. นครราชสีมา 4
บ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร)

152. เพชรบุรี 1
พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

90. นครราชสีมา 5
บ้านพันชนะ

153. เพชรบุรี 2
บ้านลาดวิทยา

91. นครราชสีมา 6
วัดบ้านสีดา

154. ประจวบคีรีขันธ์ 1
บางสะพานวิทยา
92. นครราชสีมา 7
ปราสาทหินนางรา

155. ประจวบคีรีขันธ์ 2
บ้าบทับใต้

93. บุรีรัมย์ 1
ลำปลายมาศ

94. บุรีรัยม์ 2
บ้านกรวดวิทยาคาร
95. บุรีรัยม์ 3
โนนสุวรรณพิทยาคม

96. บุรีรัยม์ 4
สตึก

97. สุรินทร์ 1
สุรพินท์พิทยา

98. สุรินทร์ 2
สนมวิทยาคาร

99. สุรินทร์ 3
บัวเชดวิทยา

100. ศรีษะเกษ 1
ศรีสะเกษวิทยาลัย

101 . ศรีษะเกษ 2
บ้านส้มป่อยวิทยาเสริม
102. ศรีษะเกษ 3
อนุบาลศรีประชานุกูล
103. ศรีษะเกษ 4
บ้านพิงพวย (เสียงราษฎร์พัฒนา)
104. สระแก้ว 1
วังน้ำเย็นวิทยาคม

105. สระแก้ว 2
อนุบาลศรีอรัญโญทัย