สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

 

จิตของเรา

การฝึกสมาธิด้วยกระบอกไม้ไผ่

อริยสัจ ๔ นำจิตเนรมิตปัญญา

เทคนิคการเล่านิทานคุณธรรมประกอบท่าทาง

ปฏิบัติตนในศาสนพิธี 3

การจัดการเรียนรู้ศาสนพิธี เรื่องการจัดโต๊ะหมู่บูชา

ศิล 5 พาสุข

การแก้ปัญหาโดยใช้หลักอริยสัจ 4

แผนที่คนดี

ส่งเสริมความรู้สู่อัจฉริยะด้วยพุทธศาสนสุภาษิต

กิจกรรม ๕ ส. ตามรอยพระพุทธเจ้า

ตามรอยธรรม

ธรรมะวันอาทิตย์

ต้นไม้คุณธรรมสู่นำความรู้สู่ความสะอาดตามหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา

บุญข้าวสากหรือบุญเดือนสิบ สู่การเป็นคนใฝ่ดี มีคุณธรรม นำประเพณีท้องถิ่นอีสาน