บุคลากร

 

 

ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ

ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษา

นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นายวชิระ ชัยสุนทร
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

 

นางสาวสุชาดา อร่ามเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป