บุคลากร

 

 

ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ

ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษา

นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นายดนัย หอมพนา
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

นายวชิระ ชัยสุนทร
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

นางสาวสุชาดา อร่ามเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป