วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

     สถาบันสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน สถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ห่างไกลยาเสพติด ดำรงชีวิตแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีไทยในสังคมโลก