การวิจัย : นวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การวิจัย : นวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 4 ธ.ค. 52

          ระบบการวิจัยในประเทศไทยเริ่มกำเนิดครั้งแรกในสมัยจอมพลสฤษฎิ์  ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยที่มีต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีการตราพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2502  พร้อมจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นองค์กรหลักทางการวิจัยของประเทศ ต่อมามีหน่วยงานวิจัยเกิดขึ้นอีกหลายแห่ง เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นต้น ต่างร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมากขึ้น และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างศักยภาพในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
          ในแวดวงการศึกษาเราต้องยอมรับว่าการวิจัยเป็นกระบวนการที่ควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกที่นำไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
          ถ้าหากครูทุกคนได้ทำวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนก็จะก่อให้เกิดผลดีต่อวงการศึกษาไทย โดยเฉพาะการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเกิดคลังความรู้และนวัตกรรมที่หลากหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อครูและเพื่อนครูผู้ร่วมวิชาชีพ และที่สำคัญจะเป็นตัวกระตุ้นให้ครูเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงาน ที่จะนำไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (Professional Teacher)  ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังอยากจะให้เกิดเป็นอย่างยิ่ง  
          แต่ปัจจุบันครูไทยจำนวนหลายแสนคนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศยังคงมีความคิดเกี่ยวกับการวิจัยอยู่ 2 ขั้ว  คือ  กลุ่มหนึ่งเห็นว่าวิจัยเป็นสิ่งที่แปลกแยก น่ากลัว ไม่กล้าทำ ส่วนอีกกลุ่มซึ่งมีไม่มากนักเห็นว่าการวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพครู  ในขณะที่ดัชนีชี้วัดตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติที่คาดหวังว่าเมื่อสิ้นปี 2553  มีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีบุคลากรการวิจัย 8 คน ต่อประชากร 10,000 คน
          นำผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพระดับชาติ 102 เรื่อง มาใช้ประโยชน์ และต่อยอดขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 โดยตนจะนำผลวิจัยบ้างส่วนไปปรับใช้ และกำหนดเป็นนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ แม้ขณะนี้จะเตรียมโครงการต่างๆ รองรับแล้ว แต่เชื่อว่าจะนำมาต่อยอดได้
          ทุกวันนี้ครูส่วนใหญ่มองว่างานวิจัยยาก ใหญ่โต และซับซ้อน แต่ตนมองว่างานวิจัยที่ดีที่สุดต้องเป็นงานวิจัยแบบง่ายๆ นำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที งานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ดังนั้น อยากให้ครูเห็นความสำคัญของงานวิจัยแบบง่ายๆ อาทิ วิจัยการสอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างไรให้เด็กเข้าใจง่ายที่สุด นอกจากนี้ การส่งเสริมให้ครูทำงานวิจัย เป็นการสร้างความมั่นใจ และนำความรู้มาพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
          มีการนำเสนอผลงานวิจัยและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  อาทิ การขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนโดยใช้การวิจัย รูปแบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อคุณภาพผู้เรียน การปฏิรูปการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น  พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบแผ่นป้าย โดยเน้นการนำผลวิจัยและนวัตกรรมใหม่ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ รวมถึงการต่อยอดงานวิจัยเพื่อไปสู่ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาในอนาคต ที่สนับสนุนเชื่อมโยง หรือสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
          ชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่ได้ รับการคัดสรรว่ามีคุณค่าทางวิชาการ เป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งผลกระทบ และนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาคน และสังคม
          การจัดการประชุมสัมมนาการวิจัยการศึกษาไทย-มาเลเซีย ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พัฒนาด้านการศึกษาระหว่าง 2 ประเทศ........ ทั้งสองประเทศได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
          หัวข้อ Research-Driven Education Reform: Innovation for Quality Improvement  ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2552 ณ  โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ  ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้งานวิจัยเป็นฐานการปฏิรูป

  งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณภาพการศึกษา  เราจะทำอย่างไรเพื่อขับเคลื่อนผลักดันให้ครูไทยทุกคนได้ทำวิจัยในชั้นเรียน